Ordrebekreftelse

 


Vi sender ikke ut ordrebekreftelser, men ved innbetaling av delbetaling godkjenner du vilkårene for leie.

For å bekrefte selskapet betales inn delbetaling på Kr. 3000,- og booking systemet oppdateres fra "Forespørsel" til bekreftet selskap.


Delbetalingen er ikke refunderbar ved avbestilling utover lovens angrefrist .


Ordrebekreftelse for Stallmestergården selskapslokaler:

   

Det bekreftes herved bestilling av:

Stallmestergaarden               Dato:       ……………………       -  pris -

Seremonihuset                     Dato:       ……………………       -  pris -                                                  

Rytterstuen                          Dato:       ……………………       -  pris -

Parken                                 Dato:       ……………………       -  (inkl m leie av Seremonihuset ellers Kr. 1000,-)

 

 
   

 

 

 

 
Først etter innbetalt kr. 3000,- delbetaling til KTO nr 3624.09.15116 vil bekreftelsen være endelig. Vi tar kontakt så snart slik innbetaling foreligger. 

Delbetaling            Kr. Pris ,-:                              KTO NR 3624.09.15116

Restleien                Kr. Pris ,-:                            KTO NR 3624.09.15116

Sum                        Kr. Pris ,-:                            Avtalt leie for perioden

Merk beløpet med arrangementsdato    

 
 
1. ENDELIG BEKREFTELSE

Leier er innforstått med at endelig bekreftelse av denne bestilling er ikke fastsatt før innbetaling er gjort.

2. UTLEIERS PLIKTER

Utleier plikter å stille lokalene til leiers disposisjon i samsvar med avtalen og i den stand det var ved besiktigelse ved leieforholdets start eller ved visning.

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET OG PRIS

Leien for den bestemte dato er fra kl 07.00 til 03.00 dagen etter.

Egne regler gjelder for benyttelse av lokalen til forbereding dagen før og etterarbeid dagen etter arrangement.

4. LEIETAKERS PLIKTER

Leier er innforstått med at enhver skade på inventar og utstyr som er selvforskyldt av leier eller leiers gjester skal erstattes etter gjenkjøpspris. Tyveri av enhver art skal erstattes med sum av gjenkjøpspris.

Hvis stedets forsikringspolise må gjøres gjeldene som følge av skade eller tyveri i leieperioden, står jeg/vi som leier ansvarlig for å dekke stedets egenandel.

Enhver skade eller tyveri i lokalene skal rapporteres straks til utleier.

Leier er også ansvarlig for at lokalene er ryddet og at alt søppel pakkes i søppelsekker og kastes i søppelkonteiner på stedet.  Alle tomflasker skal fjernes og medbringes. Hvis lokalene krever ekstra rydding og vasking av stedets rengjørings- personell utover det som er normalt i følge avtale, kan det faktureres ekstra rengjøring på 400 kr pr time + mva. All bruk av steintøy skal være vasket og ryddet på plass. Utleier er pliktig i å forholde seg til Huskelisten.

Leietaker kan ikke sette opp skilter på eiendommen uten utleiers samtykke.

Leier plikter å innhente nødvendige tillatelser av det offentlige for sin bruk av lokalene der dette er nødvendig. Krav til skjenkeløyve og annet tilsvarende er leiers ansvar, eventuelt i samarbeid med catering leverandør.

Leietaker plikter å betale for oppvaskhjelp fra Moldegaard til Kr. 350 + mva,- per time på selskapet med mindre annet er avtalt. Antall timer begrenses til hovedtyngden av oppvasken er gjort. Mindre en 70 personer: 1 oppvaskhjelp, mer en 70 personer 2 oppvaskhjelp.

Leietaker må forlate lokalene senest kl 03:00. Da skal dørene låses.

5. FREMLEIE

Leier er innforstått med at fremleie av lokalene til en tredjepart ikke er lov uten utleiers samtykke. Spesielle avtaler gjelder for slike forhold.

6. ENDRING AV LEIEOBJEKT

Endring av leieobjektet i form av varige tekniske eller bygningsmessige karakterer, må ikke forkomme uten utleiers skriftlig samtykke. Møbler og inventar utenom bord og stoler til oppdekking, skal ikke flyttes på uten samtykke fra utleier. Dette gjelder først og fremst 2 etg.

Streik, lock-out, blokade eller andre forhold partene ikke rår over ("Force Majeure"): som for eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann, avbrytelse av tilførsel av vann, strøm, telefon  m.v., opptøyer krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar utleier fra og oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne  kontrakt. Likeledes bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning.

Leier aksepterer punktene ovenfor og er klar over sine retter og plikter ved leieforholdet ved Stallmestergaarden Moldegaard

Forholdene bekreftes av leier ved innbetaling.